Strzelectwo sportowe - ŁZSS :: Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, historia, wyniki, regulaminy, aukcje, przepisy
 

 

 

S T A T U T
ŁÓDZKIEGO
  ZWIĄZKU  STRZELECTWA  SPORTOWEGO


Rozdział  I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, w skrócie ŁZSS, zwany dalej Związkiem, jest związkiem sportowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, którego celem jest rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego.

§ 2

1.   Związek jako łódzki związek sportowy posiada osobowość prawną.

2.   Związek  samodzielnie  określa  swoje  cele,  programy  działania  i  struktury  organizacyjne określające jegodziałalność.

3.   W sprawach nieuregulowanych przez obowiązującą ustawę o sporcie do Związku mają zastosowanie przepisy prawa
o stowarzyszeniach.

§ 3

Związek współpracuje w zakresie swej działalności z innymi organizacjami sportowymi.

§ 4

1.   Terenem działania Związku jest województwo łódzkie.

2.   Siedzibą Związku jest miasto Łódź.

3.   Organem nadzorującym działalność Związku jest właściwy organ samorządu terytorialnego.

§ 5

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6

Związek posiada własne godło i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

1.   Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków, zrzeszonych w nim organizacji oraz działaczy.

2.   Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców.

§ 8

Związek jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Łódzkiej Federacji Sportu.

§ 9

Związek może w celu realizacji swych celów statutowych współpracować z innymi organizacjami lub do nich przystępować
w granicach prawem dozwolonych.

Rozdział  II
Cele i środki działania

§ 10

Podstawowymi celami Związku są:

      1.   Wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin zaliczonych do sportu strzeleckiego.

      2.   Zapewnienie kadrze wojewódzkiej wysokiego poziomu sportowego we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

      3.   Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku.

§ 11

Do podstawowych zadań Związku należą:

 1.  Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

 2.  Działalność wychowawcza i popularyzatorska w zakresie wszystkich dyscyplin zaliczanych do sportu strzeleckiego.

 3.  Wydawanie regulaminów i przepisów: technicznych, organizacyjnych, dyscyplinarnych i bezpieczeństwa obowiązujących
w sporcie strzeleckim.

 4.  Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, sędziowskich i organizatorskich sportu strzeleckiego.

 5.  Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego obowiązującego w sporcie strzeleckim.

 6.  Podejmowanie inicjatyw w zakresie budownictwa oraz stałej modernizacji bazy i sprzętu dla sportu strzeleckiego.

 7.  Organizowanie kursów przygotowujących do egzaminów na uzyskanie uprawnienia instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego.

 8.  Wspieranie, w tym również materialnie, młodzieży uzdolnionej sportowo należącej do kadry wojewódzkiej.

 9.  Działania zapewniające bezpieczne warunki dla uprawiania wszystkich dyscyplin sportu strzeleckiego.

10. Ustalanie składu kadr wojewódzkich.

11. Organizowanie współpracy, wzajemnej pomocy oraz przedsięwzięć integrujących członków Związku.

12. Współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu strzeleckiego.

13. Opracowywanie kierunków rozwoju dla poszczególnych dyscyplin sportu strzeleckiego.

14. Prowadzenie sportowego współzawodnictwa w zakresie sportu strzeleckiego.

15. Prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony środków materialnych na realizację celów statutowych.

16. Nadzorowanie przestrzegania przez członków Związku statutu, regulaminów i uchwał władz Związku
i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

17. Prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji członków, kartotek zawodników i sędziów, uchwał i protokołów, komunikatów sportowych oraz materiałów statystycznych w zakresie wymaganym odnośnymi przepisami oraz zgodnie z potrzebami Związku.

18. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji statutowych celów Związku.

Rozdział  III
Członkostwo

§ 12

Członkowie związku dzielą się na:

1.   zwyczajnych

2.   wspierających

3.   honorowych

§ 13

1.   Członkami zwyczajnymi związku mogą być kluby sportowe.

2.   Członkami wspierającymi związku mogą być osoby prawne i osoby fizyczne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające działalność Związku organizacyjnie, finansowo lub w inny sposób.

3.   Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje zarząd w trybie uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia wypełnionej deklaracji członkowskiej, do której należy dołączyć dokumenty określające status prawny kandydata. Uchwała Zarządu wchodzi w życie po uiszczeniu wpisowego i składki członkowskiej.

4.   Szczególne formy wspierania Związku przez członków wymienionych w ustępie 2, mogą być określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Zarządem Związku.

5.   Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Związku może zostać nadany uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, podjętą na wniosek Zarządu, tytuł Honorowego Członka Związku.

§ 14

Członkowie związku zobowiązani są do:

1.   Przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.

2.   Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i programu działania Związku.

3.   Stosowanie się do uchwał statutowych władz Związku oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

4.   Regularnego wpłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych oraz innych opłat, ustalonych w oparciu
o statut przez władze Związku oraz przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

§ 15

1.   Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:

a)    czynne i bierne prawo  wyborcze do władz Związku, wykonywane poprzez swoich delegatów, wybranych na walnych zebraniach klubów i zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym statucie;

b)   prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów;

c)   prawo posiadania aktu członkostwa;

d)   prawo do rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swej działalności;

e)   prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikające ze statutowej działalności Związku.

2.   Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.

3.   Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego. Członkom honorowym będącym delegatami na WZD przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

4.   Członkowie honorowi zwolnieni są z wnoszenia wszelkich opłat (w tym licencyjnych) na rzecz PZSS i WZSS.

§ 16

Członkostwo w związku ustaje w przypadku:

1.   Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku - po uregulowaniu zobowiązań członkowskich.

2.   Wykluczenia w trybie uchwały przez Zarząd Związku:

      a)   za działalność sprzeczną ze statutem bądź z uchwałami władz Związku;

      b)   z powodu nie uczestniczenia w pracach Związku;

c)   w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 3 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia;

3.   Likwidacji, bądź postawienia członka w stan upadłości.

§ 17

1.   Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 16 pkt. 2 członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu na co najmniej  21  dni  przed  terminem  Walnego  Zebrania Delegatów.  Uchwała  Walnego  Zebrania Delegatów jest ostateczna.

2.   Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ustępie 1 przez Walne Zebranie Delegatów uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Związku powoduje zawieszenie jego praw członkowskich wymienionych w § 15 statutu.

Rozdział  IV
Władze związku i ich organy

§ 18

Władzami związku są:

1.   Walne Zebranie Delegatów

2.   Zarząd

3.   Komisja Rewizyjna

§ 19

1.   Kadencja wszystkich władz związku trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2.   Zasady ponownego wyboru Prezesa Związku, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20

Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

WALNE  ZEBRANIE  DELEGATÓW

§ 21

1.   Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.

2.   Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne (Sprawozdawcze, Sprawozdawczo-Wyborcze lub Nadzwyczajne).

3.   Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co 4 lata w terminie do 6 miesięcy
po zakończeniu letnich Igrzysk Olimpijskich.

4.   Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawcze zwoływane jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych Związku.

6.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku najpóźniej w terminie
do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.

7.   W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą delegaci wybrani na ostatnie Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze.

8.   Kadencja władz wybranych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów kończy się w dniu najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego.

9.   W przypadku gdy delegat nie może wziąć udziału w Zebraniu z powodów określonych w § 24 ust. 5, mandat otrzymuje  osoba, która w wyborach na delegata uzyskała kolejną największą ilość głosów a w przypadku jej braku, klub sportowy dokonuje wyboru nowego delegata.

§ 22

1.   W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą:

 

a) z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci klubów sportowych.

Liczbę delegatów z każdego klubu określa się według poniższych zasad:

 

·    jeden delegat z każdego klubu sportowego zarejestrowanego w ŁZSS

·    jeden delegat za powyżej 100 zawodników z ważnymi licencjami zawodniczymi PZSS z każdego klubu sportowego zarejestrowanego w ŁZSS (liczbę zawodników określa się według stanu na jeden miesiąc przed Walnym Zebraniem Delegatów)

·    jeden delegat za powyżej 10 zawodników w wieku do 23 lat z ważnymi licencjami zawodniczymi PZSS (według stanu na jeden miesiąc przed Walnym Zebraniem Delegatów)

·    jeden delegat za zawodników powołanych do kadry wojewódzkiej lub narodowej (według stanu na jeden miesiąc przed Walnym Zebraniem Delegatów)

  b)  z głosem doradczym  przedstawiciele członków wspierających, członkowie honorowi niewymienieni
w § 15 ust. 3 oraz członkowie ustępujących władz Związku niebędący delegatami. Zasady udziału przedstawicieli członków wspierających ustalane są każdorazowo przez Zarząd.

 c)   poza osobami wymienionymi w ust. a) i b), w Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczyć mogą z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Związku.

2.   Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Delegatów wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy osób wymienionych w punkcie 1, ust. a), a w drugim terminie Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę delegatów.

3.   O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, organ zwołujący zawiadamia uprawnionych co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania, podając jednocześnie drugi termin Walnego Zebrania Delegatów.

§ 23

1.   Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

  a)   uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania;

  b)   uchwalenie strategii działania na kolejną kadencję władz;

  c)   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  d)   udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi;

  e)   wybór Prezesa Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  f)    uchwalenie zmian statutu;

  g)   podejmowanie uchwał o rozwiązaniu związku;

  h)   rozpatrywanie skarg członków związku na działalność Zarządu;

  i)    rozpatrywanie wniesionych przez członków klubu odwołań od uchwał Zarządu;

  j)    nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego ŁZSS

  k)   wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

 l)    rozstrzyganie w sprawach, w których statut nie określa kompetencji innych władz związku

2.   Z przebiegu Walnego Zebrania sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący obrad i osoba protokółująca.

ZARZĄD

§ 24

      1.   Zarząd związku składa się z 5-7 osób, stosownie do uchwały Walnego Zebrania w tym Prezesa Związku
i 4-6 członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.

      2.   Prezesa Związku wybiera Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu

      3.   Zarząd  konstytuuje  się  na  pierwszym  po  wyborach  zebraniu  wybierając  ze  swego  grona skarbnika
i sekretarza, którzy wraz z Prezesem Związku stanowią Prezydium Zarządu.

      4.   Zasady i tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin, a organizuje i kieruje nią Prezes Związku.

      5.   Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

a)   śmierci

b)   złożenia pisemnej rezygnacji

c)   uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz Związku

      6.   W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to miejsce kooptacji, z pośród delegatów WZD. Ogólna ilość dokooptowanych nie może przekraczać członków Zarządu pochodzących z wyboru Walnego Zebrania Delegatów.

      7.   W przypadku ustania członkostwa Prezesa Związku, Zarząd w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50%+1 głosów w obecności przynajmniej członków Zarządu  powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków, pochodzących z wyboru Walnego Zebrania Delegatów, który pełni obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.

      8.   Zebrania Zarządu zwołuje Prezes co najmniej 4 razy w roku podając do wiadomości termin i porządek dzienny na co najmniej 7 dni przed datą obrad.

      9.   Zebranie Zarządu prowadzi Prezes lub wyznaczony przez niego członek Prezydium.

     10.  Członkowie Zarządu nie mogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić nieobecność.
Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa.

     11.  W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek i inne osoby zaproszone przez Zarząd.

     12.  Zebrania Zarządu są protokołowane.

§ 25

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a)   reprezentowanie Związku  na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;

b)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów;

c)   uchwalanie programu działania Związku;

d)   uchwalenie regulaminu pracy Zarządu;

e)   zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

f)    uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku;

g)   rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Związku we wszystkich przypadkach, w których statut bądź regulaminy takie odwołanie przewidują;

h)   rozwiązywanie w zakresie przewidzianym statutem i przepisami Związku sporów związanych z działalnością członków związku;

i)    zatrudnienie głównego księgowego  Związku, określenie zakresu kompetencji i udzielenie stosownych pełnomocnictw;

j)    ustalenie  zasad  organizacji  wojewódzkiego  współzawodnictwa sportowego;

k)   ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz  innych opłat na rzecz Związku związanych z jego działalnością;

l)    nadzorowanie stałych organów opiniodawczo doradczych i wykonawczych działających przy Zarządzie z mocy statutu oraz powoływanie w miarę potrzeb, nadzorowanie i rozwiązywanie innych organów problemowych działających przy Zarządzie i zatwierdzanie ich regulaminów;

m)  wybór delegatów reprezentujących Związek w organizacjach współpracujących;

n)   ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego;

o)   zatwierdzanie składu kadry wojewódzkich;

p)   inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju sportu strzeleckiego;

q)   prowadzenia własnych przedsięwzięć w zakresie szkolenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich;

r)   inspirowanie działań w zakresie budowy i modernizacji strzelnic i urządzeń sportowych;

s)   wnioskowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zawodników
i działaczy Związku;

t)    przygotowanie  sprawozdania  z  działalności  Związku  oraz  pracy  Zarządu  dla  Walnego Zebrania Delegatów oraz potrzeb Komisji Rewizyjnej, a także niezbędnych w tym zakresie dokumentów;

u)   organizowanie  lub  zlecenie  członkom  lub  innym  podmiotom, organizacji  przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych innych niż objętych organizacją systemu współzawodnictwa sportowego;

v)   przygotowanie rocznych sprawozdań Związku.

PREZYDIUM  ZARZĄDU

§ 26

1.   W skład Prezydium Zarządu wchodzą: Prezes Związku, Skarbnik i Sekretarz.

2.   Zebrania Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

3.   Prezydium Zarządu kieruje działalnością Związku między zebraniami Zarządu.

4.   Uchwały Prezydium Zarządu wymagają dla swej prawomocności obecności pełnego składu.

5.   Przepisy dotyczące organizacji i trybu obrad Zarządu stosuje się do Prezydium Zarządu odpowiednio.

6.   Prezydium Zarządu przysługują pomiędzy posiedzeniami Zarządu uprawnienia Zarządu z wyjątkiem uprawnień określonych
w § 25  pkt. c), k), l), p) i v).

7.   Regulamin Prezydium Zarządu uchwala Zarząd.

8.   Pomiędzy zebraniami Prezydium Zarządu Związek reprezentuje i kieruje jego pracą Prezes Związku.

ORGANY DORADCZE, OPINIODAWCZE  I WYKONAWCZE  ZARZĄDU

§ 27

1.   Zarząd Związku może w miarę potrzeb powoływać organy opiniodawcze bądź wykonawcze oraz inne komisje, zespoły i rady.

2.   Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter organu, jego skład, strukturę i zakres kompetencji.

3.   Powołane w tym trybie organy działają na podstawie regulaminu, który zatwierdza Zarząd Związku.

 

KOMISJA  REWIZYJNA

§ 28

1.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów.

2.   Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, nie później niż 14 dni po Walnym Zebraniu Delegatów, wybierając spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

3.   Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu  działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy ponadto badanie okresowe sprawozdań i bilansów.

4.   Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu Związku w sprawach objętych zakresem jej kontroli oraz wstępowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.

5.   Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.

6.   Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielanie Zarządowi absolutorium.

7.   Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów na warunkach ustalonych w § 21 pkt. 4.

8.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek, może brać udział w zebraniach Zarządu i Prezydium oraz we wszystkich innych organach Związku z głosem doradczym.

9.   Do ustania członkowstwa Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 24 pkt. 5 i 6.

10. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Rozdział  V
Nagrody i wyróżnienia

§ 29

1.   Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania w ramach obowiązujących przepisów oraz regulaminów PZSS
i wewnętrznych, zasłużonych dla sportu strzeleckiego: działaczy, sędziów, trenerów i zawodników.

2.   Związek może występować o nadanie osobom, o których mowa w pkt. 1 odznaczeń i wyróżnień państwowych i resortowych.

3.   Uchwały w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2 należą do kompetencji Zarządu.

Rozdział  VI
Majątek Związku

§ 30

1.   Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.

2.   Na fundusze Związku składają się:

a)   opłaty wpisowe

b)   składki członkowskie

c)   wpływy z zawodów organizowanych przez Związek.

d)   dotacje, darowizny i inne źródła.

§ 31

Związek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

1.   Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa Związku oraz Skarbnika.

2.   Dla ważności innych dokumentów finansowych wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd.

3.   Dla ważności pozostałych dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Związku lub innego upoważnionego przez Prezydium członka Zarządu.

Rozdział  VII
Zmiana statutu, rozwiązanie się Związku

§ 33

1.   Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością
głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w tym Zebraniu Delegatów reprezentujących Członków Zwyczajnych Związku.

2.   Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji, likwidatorów oraz cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

Rozdział  VIII
Postanowienia końcowe

§ 34

1.   Niniejszy statut uchwalony 6 października 2012 roku w tekście jednolitym wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

3.   Do wykładni przepisów statutu uprawniony jest wyłącznie Zarząd ŁZSS.

 
     
 

wykonanie:  Antoni Kamiński